همه دروس

آی دی اسم دوره مدت زمان زمان شروع
so-01 آسیب های فضای مجازی برای کودک یک ساعت
MA-035 عزت نفس در کودکان 2 ساعت
BA-039 کودک خود را بهتر بشناسیم 1 ساعت
MD 5 مهندسی الکترونیک 4 Weeks خرداد 9, 1395
MD 004 مهندسی صنایع 4 Weeks خرداد 10, 1395
BA-037 مهندسی کامپیوتر 3 Weeks مرداد 2, 1394
BA-038 مهندسی کشاورزی 1 week آبان 9, 1394
WP 123 مهندسی مخابرات 1 week تیر 6, 1395

دوره ها بر اساس طبقه بندی

آی دی اسم دوره مدت زمان زمان شروع
MA-035 عزت نفس در کودکان 2 ساعت
BA-037 مهندسی کامپیوتر 3 Weeks مرداد 2, 1394
BA-038 مهندسی کشاورزی 1 week آبان 9, 1394